Правно-информационна система на Министерски съвет
Постановление 74 / 1.4.2024 г.
Дата на публикуване
2.4.2024 г.
Версия
2.0
Относно
ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2024 Г.
Вносител
МФ
Протокол
14.14
Правно основание
чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 2.3, 5.1.1, 5.2 и 8.1.1 и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и Решение № 213 на Министерския съвет от 2024 г. за изменение на Решение № 346 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г., изменено и допълнено с Решение № 847 на Министерския съвет от 2023 г.
Термини
допълнителни средства разходи заплати детски гардини детски ясли училища М-во на образованието и науката М-во на културата музеи читалища библиотеки галерии общини
Приложени файлове
Document Дата на създаване Дата на редактиране
24P074.doc 2.4.2024 г. 2.4.2024 г.
24p074pr.doc 2.4.2024 г. 2.4.2024 г.
Свързани документи
Документ
Няма свързани документи.